Autorisasjon i Norge

Autorisasjonsprosessen foregår i to trinn

I første trinn vil det bli vurdert om søkerens utdanning er jevngod med tilsvarende norsk utdanning. Kravene til jevngodhet med norsk utdanning vil være de samme som i dag. Utdanning fra utenfor EU/EØS og Sveits kan ha avvik som gjør at utdanningen blir vurdert som ikke jevngod. I noen tilfeller vil det være mulig å få godgjort nødvendig kyndighet gjennom veiledet praksis, tilleggsutdanning og/eller yrkeserfaring.

I andre trinn må søkeren dokumentere å ha gjennomført følgende kurs og prøver (tilleggskrav):

  • Dokumentere norske språkferdigheter som tilsvarer B2 på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) (f.eks. Bergenstesten).
  • Gjennomføre og bestå kurs i nasjonale fag.
  • Gjennomføre og bestå kurs i legemiddelhåndtering (gjelder kun for sykepleiere, leger, tannleger og farmasøyter).
  • Gjennomføre og bestå fagprøve (gjelder kun for helsefagarbeidere, sykepleiere, leger og tannleger).

Rett til autorisasjon oppnås når alle tilleggskravene er gjennomført og bestått. Tilleggskravene må gjennomføres i løpet av en periode på tre år.


Språkferdigheter

Alle helsepersonellgrupper må bestå en godkjent norsk språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) for å oppnå autorisasjon i Norge. Godkjente språkprøver som kan måle språkferdigheter på B2-nivå er «Test i norsk – høyere nivå», også kalt Bergenstesten (bestått både muntlig og skriftlig), og norskprøven til Kompetanse Norge (tidligere VOX) med B2 på alle delprøver.

Søkerne kan alternativt dokumentere kunnskap og ferdighet i norsk, svensk eller dansk på tilsvarende nivå. Dokumentasjon på det følgende vil tilsvare norskprøve på B2-nivå:

  • Eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på VG3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole med karakteren 4 eller bedre.
  • Eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene med karakteren C eller bedre på både den muntlige og skriftlige delen.
  • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, med karakteren C eller bedre.
  • Gjennomført alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole
  • Gjennomført norsk A eller norsk B på minst lavere nivå (standard level) fra International Baccalaureate (IB) med karakteren 3 eller bedre.
  • Vi anbefaler søkerne å begynne på språkopplæring før de søker om autorisasjon. For noen kan tre år være kort tid til å lære seg norsk på det nivået som kreves, spesielt for de som ikke har norskkunnskaper på søknadstidspunktet.

Kurs i nasjonale fag

Alle som søker om norsk autorisasjon som helsepersonell skal gjennomføre og bestå kurs i nasjonale fag. Kurs i nasjonale fag gir kunnskap om oppbygning av norsk helse- og omsorgstjeneste, helse-, trygde- og sosialrett, kulturforståelse og nasjonale satsningsområder. På Helsedirektoratets informasjonsside om kurs i nasjonale fag finnes informasjon om hvor, når og hvordan man kan gjennomføre kurset. Helsedirektoratet vil også gi informasjon til søkerne om hvordan kurs i nasjonale fag kan gjennomføres når utdanningen er vurdert som jevngod eller søker er vurdert som kyndig.
Søkere som har gjennomført og bestått kurs i nasjonale fag tidligere, må dokumentere dette i autorisasjonssøknaden.


Kurs i legemiddelhåndtering

Alle som søker om autorisasjon som sykepleier, lege, tannlege eller farmasøyt må gjennomføre og bestå kurs i legemiddelhåndtering. Kurset i legemiddelhåndtering inneholder regelverk om legemidler og rekvireringsrett, legemiddelhåndtering og medikamentregning. Kurset vil gjennomføres i sammenheng med kurs i nasjonale fag.


Fagprøve for helsefagarbeidere, sykepleiere, leger og tannleger

Alle som søker om autorisasjon som helsefagarbeider, sykepleier, lege eller tannlege må gjennomføre og bestå en egen fagprøve. Fagprøven er en praktisk, muntlig og skriftlig prøve som måler om søkeren har de teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som er nødvendige for arbeid i det norske helsevesenet.

Helsedirektoratet vil gi informasjon om hvordan søkeren kan gjennomføre fagprøven når utdanningen er vurdert som jevngod eller søker er vurdert som kyndig.


I hvilken rekkefølge skal tilleggskravene gjennomføres?

Kurs i nasjonale fag, kurs i legemiddelhåndtering og fagprøver gjennomføres på norsk, og språkkravet må derfor være oppfylt for å kunne få opptak til disse tilleggskravene. Språkprøven kan påbegynnes eller avlegges før man søker om autorisasjon, men de øvrige tilleggskravene skal gjennomføres etter at søkerens utdanning er vurdert som jevngod eller søker er vurdert som kyndig. Det er ikke krav til rekkefølgen de øvrige tilleggskravene gjennomføres i.

 

Figur som viser en mulig autorisasjonsprosess etter nye regler for søkere utenfor EU/EØS og Sveits

Nye krav søkere utenfor EU-EØS og Sveits_Mulig autorisasjonsprosess